OMOMOM
Εν αρχη ην ο λογος OMOM
και ο λογος ην προς το ν θεον
και ΩΜ ην ο λογος
 1.  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo bohem a to slovo bylo (ÓM) A-U-M.
 2.  ÓM bylo od počátku bohem (brahma).
 3.  Všecky věci skrze ně učiněny jsou a bez něho nic učiněno není z toho, což učiněno jest.
 4.  V Něm život jest a Ono jest Světlo lidí.
 5.  A to Světlo v době temna svítí, ale temné mysle ho neobsáhly.
Křesťanská bible, evangelium apoštola Jana, kap. 1., verše 1-5.
ॐ ओँकाराय नमो नमः॥
ÓM

Mandukya
mandukyopanišad01
mandukyopanišad02
mandukyopanišad03
mandukyopanišad04
mandukyopanišad05
mandukyopanišad06
mandukyopanišad07
mandukyopanišad08
mandukyopanišad09
 1. १०
mandukyopanišad10
 1. ११
mandukyopanišad11
 1. १२
mandukyopanišad12
ÓM
ÓM ÓM
ÓM ÓM
ÓM ÓM

Māṇḍūkya Upaniṣad - माण्डूक्योपनिषद्
ॐ     -     ओ३म्
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाँ सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥
OM bhadraṃ śṛṇuyāma devā
bhadraṃ paśyemākṣabhir yajatraḥ|
sthirairaṅgaistuṣṭuvāṁ sastanūbhir
vyaśema devahitaṃ yadāyuḥ||
सस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः।
सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
सस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
सस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥
svasti na indro vṛddhaśravāḥ|
svasti naḥ pūṣā viśvavedāḥ|
svasti nas tārkṣyo ariṣṭanemiḥ|
svasti no bṛhaspatir ddhātu||
॥ॐ शान्तः शान्तः शान्तः॥ || OM śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||
 1. ÓM - tato slabika je to vše. Její vysvětlení: 
  Slabika ÓM je vpravdě všechno:
  minulé, přítomné i budoucí.
  I všechno jiné, co přesahuje trojí čas,
  je vpravdě slabika ÓM.
ओमित्येतदक्षरमिदँ सर्वं तस्योपख्यानं
भुतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोँकार एव
यच्चान्यत्तृकालातीतं तदप्योँकार एव॥
om ityetadakṣarimadaṁ sarvaṃ tasyopakṣyānaṃ

bhutaṃ bhavat bhaviṣyaditi sarvam oṁkāra eva|

yaccāntat tṛkālātītaṃ tadapy oṁkāra eva||
 1. Neboť toto brahma je všechno.
  Tento átman je brahma.
  Tento átman je čtyřdílný.
सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्मा
सोऽयमात्मा चतुष्पात्
sarvaṁ hi etat brahmā
ayam ātmā brahmā
so ayam ātmā catuṣpāt||
 1. První čtvrinou je vaišvánára,
  jejímž místem je bdění a jež vnímá vnější;
  má sedm údů a devatenáct úst
  a požívá hrubohmotné.
जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः
सप्तांग एकोनविंशतिमुखः
स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः
jāgaritasthano bahiḥ prajñaḥ
saptaṅga ekonaviṃśatimukhaḥ
sthūlabhug vaiśvānaraḥ
prathamaḥ pādaḥ||
 1. Druhou čtvrtinou je taidžasa,
  jejímž místem je smění a jež vnímá vnitřní;
  má sedm údů a devatenáct úst
  a požívá jemnohmotné.
स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः
सप्तांग एकोनविंशतिमुखः
प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः॥
svapnasthāno antaḥ prajñaḥ
saptaṅga ekonaviṃ
śatimukhaḥ
praviviktabhuk taijaso
dvitīyaḥ pādaḥ||
 1. Když spící po ničem netouží a
  nevidí žádný sen, je to hluboký spánek.
  Prádžňa, jejímž místem je hluboký spánek,
  v němž vše splývá v jedno,
  která je vpravdě masou vnímání,
  blažená a požívající blaženost
  a je dveřmi k vnímání, je pak třetí čtvrtinou.
यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते
न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्।
सुषुप्तस्थान एकीभूतः
प्रज्ञानघन एवानन्दमयो
ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्रज्ञस्तृतीयः पादः॥
yatra supato na kañcana kāmaṃ kāmayate
na kañcana svapnaṃ pa
śyati tat suṣuptam|
suṣuptasthāna ekībhūtaḥ
prajñānaghana eva ānanda mayo
hi ānanda bhuk cetomukhaḥ
prajñastṛtīyaḥ pādaḥ||
 1. Ta je pánem všeho, ta je vševědoucí, 
  ta je ovladatelem nitra, ta je lůnem všeho, 
  počátkem i koncem bytostí.
एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योतिः
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्॥
eṣa sarva īśvara eṣa sarva jña
eṣo antaryāmi eṣa yotiḥ
sarvasya prabhavāpi ayau hi bhūtānām||
 1. O čtvté se domnívají,
  že si není vědoma vnitřního, 
  že si není vědoma vnějšího,
  že si není vědoma obojího, 
  že není shlukem vědomí,
  že není vědomím ani nevědomím; 
  že je nespatřená, že se o ní nedá hovořit, 
  že je neuchopitelná, bez znaků,
  nemyslitelná, nepopsatelná, 
  že jejím jediným důkazem je víra v átmana, 
  že v ní ustává jevový svět, 
  že je pokojná, milostivá a nemá sobě rovného. 
  To je átman, to je třeba poznat.
नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः

प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्।

अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यम्

व्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं

प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं

चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः॥
nāntaḥ prajñaṃ na bahiḥ
prajñaṃ nobhayataḥ
prajñaṃ na prajñānghanaṃ
na prajñaṃ na aprajñam|
adṛṣṭam avi avahāryam
agrāhi amalakṣaṇam acintyam
vyapade
śyamekātma prati ayasāraṃ
prapañ ca upa
śamaṃ
śāntaṃ śivam advaitaṃ
caturthaṃ manyante
sa ātmā sa vijñeyaḥ||
 1. Z hlediska slabik je tento átman ÓM.
  Z hlediska složek jsou složky její čtvrtiny.
  A tyto složky-čtvrtiny jsou:
  hláska “Ā”-‘आ’, hláska “Ū”-‘ऊ’ a hláska “M”-‘म्’.
सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोँकारोऽधिमात्रं
पादा मात्रा मात्राश्च पादा
आकार ऊकारो मकार इति॥
so ayam ātmā adhi akṣram
oṁkāro adhi mātraṃ
pādā mātrā mātrā
ś ca pādā
ākāra ūkāro makāra iti||
 1. Vaišvánára, jejímž místem je bdění, 
  je první hláska “Ā”-‘आ’
  (od) získání nebo prvenství; vždyť kdo to poznal,
  získá vše, po čem touží, a stane se prvním.
जगरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा
मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाप्नोति ह वै
सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद॥
jagar itasthāno vaiśvānaro
akāraḥ prathamā mātrā
apterādimattvādvāpnoti ha vai
sarvān kāmānādi
ś ca
bhavati ya evaṃ veda||
 1. Taidžasa, jejímž místem je snění,
  je druhá hláska “Ū”-‘ऊ’
  a odvozením od zvyšování nebo obojakosti: 
  vždyť kdo to poznal,
  zvyšuje kontinuitu svého poznání 
  a stává se rovným - 
  nikdo v jeho rodině není neznalcem brahma.
स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया
मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वै
ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति
नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद॥
svapnasthānastaijasa
ukāro dvitīyā
mātrotkarṣādubhayatvādvotkarṣati ha vai
jñānasantatiṃ samāna
ś ca
bhavati nāsyābrahmavitkule
bhavati ya evaṃ veda||
 1. Práddžňa, jejímž místem je hluboký spánek,
  je třetí hláska “M”-‘म्’ (ँ ),
  od měření, nebo splynutí; vždyť kdo to poznal, 
  měří to vše a vše v něm také splývá.
सुषुप्तेस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा
मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदँ
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद॥
suṣuptesthānaḥ prājño
makārastṛtīyā mātrā
miterapītervā minoti ha vā
idaṃ sarvamapīti
ś ca
bhavati ya evaṃ veda||
 1. Čtvrtá je bez části, nevyslovitelná, 
  vyhasnutí jevového světa, milostivá a nedvojná. 
  Tak je slabika “ÓM”-‘’ vpravdě átman. 
  Kdo to pozná,
  vstoupí se svým átmanem do átmana.
अमात्रश्वतुर्थोऽव्यवहार्यः
प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत
एवमोँकार आत्मैव
संविशत्यात्मनात्मानं
य एवं वेद य एवं वेद॥
amātraśvaturtho avyavahāryaḥ
prapañcopa
śamaḥ śivo advaita
evam oṁkāra ātma eva
saṃvi
śati ātmanātmānaṃ
ya evaṃ veda ya evaṃ veda||

आ + ऊ + ँ = ॐ = ā + ū + ṁ = ओ३म्

  © कमलानन्द construct Kamalanand